tirsdag den 20. marts 2012


Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 19. marts 2012.Distriktsrådet som bindeled mellem lokalsamfundet og kommunen.

For at styrke samarbejdet mellem lokalområderne og storkommunen - og myndighederne i det hele taget -  åbnede Syddjurs Kommune for nogle år siden mulighed for oprettelse af lokale Distriktsråd. Byrådet skabte rammerne i form af udkast til vedtægter, økonomisk tilskud og vilje til samarbejde.

 I dag er hele Syddjurs dækket med 13 Distriktsråd, der ikke alene fungerer som lokalsamfundets talerør overfor byrådet og myndighederne, men også på mange områder bidrager til et levende og aktivt lokalsamfund.

 Ganske vist er det ikke alt, vi kan komme igennem med. Men vi føler, at der bliver lyttet til os. Vi oplever også, at der såvel i den kommunale administration som i byrådet står respekt om distriktsrådenes indsats. Vi har vores egen kontaktperson på Rådhuset og vi bliver taget med på råd om lokale forhold.

 Udviklingen i Syddjurs.

Hvis vi sådan i overført betydning tager en rundflyvning over Syddjurs, så kan vi glæde os over, at Nationalpark Mols Bjerge er kommet godt fra start. Den forholdsvis nye Syddjurs Erhvervsforening har en pæn dækning af medlemmer fra hele kommunen og er dermed med til at binde Syddjurs sammen erhvervsmæssigt. Vores turistattraktioner - og også Lübker Golf Resort - trækker mange folk til vores landsdel.

Syddjurs Kommune er i gang med at formulere en planstrategi som grundlag for den kommende revision af kommuneplanen. Også her vil Distriktsrådet holde et vågent øje gennem hele processen.

Jeg kan som en hel ny oplysning meddele, at der netop er udarbejdet og godkendt en velkomstpakke, der sendes til alle tilflyttere til kommunen. Færdiggørelsen er så  ny, at den i disse timer er ved at blive trykket, men jeg har her en protoudgave.

Syddjurs har i 2011 haft en pæn vækst i antal husstande på 8,4  %  mod et landsgennemsnit på 5,5 %, for slet ikke at tale om Norddjurs med en vækst i husstande på kun 3,7 %. Så det kan vi godt være bekendt.

 Vi kan desuden glæde os over, at vores gode trafikale infrastruktur ser ud til at blive endnu bedre. Arbejdet med at få Djurslandsmotorvejen forlænget til lufthavnen forløber planmæssigt, selvom den endelige bevilling ikke er givet. Vi har gode togforbindelser og en god international lufthavn.

 Og så er der meget, der tyder på, at der bliver etableret en færgeforbindelse fra Skødshoved til Århus.Udviklingen i Ryomgård.

Sænker vi så højden og flyver ind over Ryomgård, så kan vi også her konstatere en række positive tiltag:

·    Vi har fået en ny erhvervsvirksomhed i Marie Magdalene BB Smede og Montage.

·    På Industrivej er der ved at blive bygget en ny forretning, med navnet Loftsrummet.dk, hvor folk kan få deponeret møbler, varer og andre ting.

·    Vi har i årets løb fået et nyt ejendomsmæglerfirma på Vestergade 12, nemlig Nybolig

·    Djurslands Galleri har åbnet en rigtig flot forretning og udstilling i Slotsgade.

·    Naturstien til Pindstrup er blevet færdig. Og vil nu blive asfalteret.

·    Jernbanemuseet i Ryomgård har netop fra Real Dania fået bevilget kr. 375.000 til renovering af bygningen.

·    Ved Børnehuset på Nordre Ringvej er byggeriet af et nyt hus langt fremme, således at der i dette område kan oprettes en ny børnehave.

·     En glædelig nyhed er også åbning at fonden sparekassen midtdjurs. Takket være en pæn egenkapital, der gennem årene er oparbejdet i Sparekassen, så er der nu etableret en fond på knap 12 mill. til støtte for almennyttige og velgørende formål i Sparekassen Midtdjurs virkeområde. Der er netop lige nu åbnet for den første udlodning, og ansøgning skal indsendes inden udgangen af indeværende måned. Der er herved skabt en værdifuld mulighed for en økonomisk indsprøjtning, som byen og egnen kan glæde sig over. 


Distriktsrådets arbejde.

For distriktsrådets bestyrelse kan jeg roligt sige, at 2011 har været et ganske indholdsrigt arbejdsår med mange både store og små projekter. Vi holder fast bestyrelsesmøde hver måned. Derimellem er der en hel del korrespondance og mødedeltagelse.

·      Vi har et fast årligt fællesmøde med kommunen og de øvrige Distriktsråd i Syddjurs.

·      Vi har overfor kommunen presset på, og presser fortsat på, for at få fremskaffet salgsklare erhvervsgrunde og få dem præsenteret. Det er særdeles vigtigt for erhvervslivet, at vi kan tilbyde ledig og tilgængelig erhvervsjord.

·      Det samme gælder kommunale parcelhusbyggegrunde. Kommunen vedtog sidste år en politik om, at der i hver af hovedbyerne altid skulle være mindst 10 kommunale byggegrunde til salg. Det går dog lidt trægt med at få denne politik realiseret.

·      Med henblik på at kunne præsentere et tilstrækkeligt antal byggemodne parcelhusgrunde har Distriktsrådet holdt et møde med vore lokale ejendomsmæglere, entreprenør Søren Gerstrøm og Erhvervsforeningen. Det glæder os, at dette møde har sat gang i en fornuftig proces, hvor  der  nu arbejdes intenst hen imod at byen til stadighed kan præsentere et pænt udvalg af attraktive byggegrunde.
 

·      Som de fleste vil vide, har vi tilkendegivet Distriktsrådets modstand mod opstilling af kæmpevindmøller tæt ved Ryomgård. Der er vel næppe nogen sag i Ryomgård, der har mødt så stor folkelig modstand som disse vindmøller. Heldigvis fik vi dog medhold i denne sag. Vi slipper for vindmøllerne.

·       Vi arbejder fortsat med et større projekt om etablering af en stiforbindelse fra Peter Vejsgaardsvænget til Marie Magdalene. Det er en lidt langtrukken sag, men vi har positive tilkendegivelser fra lodsejerne, og vi har et godt samarbejde med kommunen herom. Lige for tiden er der ved at blive udarbejdet tegninger.

·      Vi følger fortsat arbejdet med den kommende Letbane fra Århus til Grenå, idet vi gerne ser indført halvtimes drift. Vi har i den forbindelse tæt dialog med de trafikpolitiske myndigheder. Vi har i øvrigt netop her i weekenden sendt et brev til trasportministeren, hvor vi tager udgangspunkt i det forlig Regeringen har indgået om anvendelse af 500 mio. kr. til at bedre den kollektive trafik i hele landet. Det må også kunne komme os til gode.

·      Som jeg sagde sidse år, har vi forsøgt at forbedre køreplanerne for den kollektive trafik, herunder mulighed for at få en bedre koordinering mellem tog og bustrafik. Foreløbig er det lykkedes en del af vejen.

·      Som en hel frisk nyhed i Ryomgård kan jeg i dag afsløre, at Distriktsrådet har fået etableret et Geocaching projekt. Geocaching er en efterhånden verdensomspændende sport, en slags skattejagt, hvor man ved hjælp af en GPS-modtager finder "skatte", som er placeret over hele verden. Hele arrangementet har vi fået op og stå takket være stor hjælp fra halinspektør Jesper Nielsen, der har stået for alt det tekniske og pastor Helge Qvist Frandsen, der har lavet en god historisk beskrivelse af de steder, hvor skattekisterne er anbragt, og som ligger i geocaching boksen, så man kan læse om stedet. Vi skylder både Jesper Nielsen og Qvist Frandsen en stor tak for deres indsats. Jesper er til stede i aften, og vil kunne svare på spørgsmål om geocaching.


·       Distriktsrådet har fortsat stor succes med vores SMS service, hvor folk løbende kan få gratis SMS´er tilsendt om arrangementer og andet interessant i Ryomgård. 163 borgere har indtil nu tilsluttet sig denne nyhedstjeneste. Man kan tilmelde sig på vore hjemmeside www.ryomgaard.dk

·       Distriktsrådet har sammen med Ryomgård Erhvervsforening arbejdet meget på at få den nye kommunale materielgård placeret i NRGI´s tidligere erhvervslokaler i Mesballe. Det lykkedes desværre ikke. – Til gengæld har der efterfølgende vist sig interesse fra en større industriel virksomhed, der ønsker at flytte sin virksomhed til vores område. Disse forhandlinger er netop faldet på plads. Det er virksomheden Grene Industri-service, der leverer reservedele og komponenter til industrielle virksomheder, herunder specielt til vindmølleindustrien. De flytter  nu virksomheden fra Tirstrup til Mesballe for at få bedre plads. Vi hilser denne nye virksomhed velkommen

·       Som bekendt lukkede vor lokale bagerforretning for nogen tid siden. Distriktsrådet og Erhvervsforeningen har som følge heraf arbejdet tæt sammen for om muligt af finde en løsning, så byen igen kan få en bagerforretning. Jeg kan oplyse, at vi for godt en uge siden havde  et koncept klar med investorer, der har afgivet bud på ejendommen, nyt navn til forretningen og folk, der vil drive den, ligesom der er fundet lokalt Ryomgård-personale. Men som landet lå, skulle der  jo en række godkendelser til før kurator kunne give grønt lys for handlen. Jeg er rigtig glad ved at kunne sige, at disse godkendelser faldt på plads her til weekenden. Vi får igen en bagerbutik i Ryomgård. Og det er vi rigtig glade for. Den kommer til at hedde Guldbageren. Åbningen er planlagt til 1. maj, dog med det forbehold, at en planlagt renovering og modernisering af ejendommen bliver færdig.

·      Distriktsrådet har besluttet, at vi hvert år i forbindelse med generalforsamlingen vil uddele en pris til en lokal ildsjæl, en person eller forening, der har præsteret en særlig engageret og vedholdende indsats til gavn for Ryomgård. Som det fremgår af programmet, vil dette ske senere på aftenen.

·      Distriktsrådet har i det forløbne år produceret en lille Ryomgård film. Filmen blev i september præsenteret på et pressemøde i Sparekassen, hvor også borgmesteren, ejendomsmæglerne og Erhvervsforeningen var til stede. Filmen vil blive vist senere her i aften.

·      I forbindelse med at der skal etableres cykelsti fra Kolind til Koed, har vi sammen med Kolind Distriktsråd foreslået kommunen, at man benyttet lejligheden til at føre cykelstien helt igennem til Ryomgård.

·      I forbindelse med Syddjurs Kommunes vedtagelse af en civilsamfundsstrategi har vi deltaget i et møde og afgivet høringssvar.

·      Vi har sammen med Ryomgård Erhvervsforening nedsat et lille udvalg med henblik på at få flere butikker og virksomheder til at etablere sig i Ryomgård.

·      Jeg skal nok også lige nævne, at vi i bestyrelsen har drøftet etableringen af et kulturhus. Men jeg vil gerne slå fast, at vi ikke vil foretage os noget, der på nogen måde kan spænde ben for IFM’s  projekt med et nyt center. Derfor drøfter vi disse tanker med IFM.

·      Og så har vi naturligvis fortsat stærk fokus på bymidten, Slotsgade ejendommen og de bagved ligge arealer. Heldigvis er facadeforretningerne nu lejet ud til flotte butikker. Men vi ved, at Søren Melgaard gør et stort arbejde for at få de bagved liggende arealer, her lige midt i byen hjerte, saneret, forskønnet og bebygget. Distriktsrådet har en god dialog med Søren Melgaard herom. Det vil jeg vende tilbage til under dagsordenens punk 4.


·      Vores webmaser Stefan Kalmar udfører også et stort arbejde med at vedligeholde vores hjemmeside og SMS service, så borgerne hele tiden kan holde sig orienteret. Vi er også glade for de forretninger, der er sponsor med en reklame på hjemmesiden.

Der er således mange emner, der har været inde over Distriktsrådets bestyrelse. Men lader man kreativiteten blomstre blandt byens borgere og foreninger, så er jeg ikke i tvivl om, at det vil pible op med flere gode idéer. Netop som de blomsterløg Distriktsrådet satte i jorden sidste år, og som vi nu så småt kan se begynder at skyde op rundt i byen. Lad det være et symbol på at idéerne skal gro og blomstre.

Det er jo beboerne og det lokale foreningsliv, der i et samspil med erhvervslivet, musik, kultur, handel, skoler, idræt og vore ildsjæle er med til at skabe den lokale dynamik og vækst.

 Distriktsrådet vil gerne være en aktiv fødselshjælper i denne proces. Men processen blomstrer bedst, når aktiviteterne plejes og udføres som i en bred flora ude gennem de enkelte foreninger og borgere.

 Inden jeg afrunder beretningen, vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

 Med disse ord vil jeg slutte min beretning og udtrykke ønsket om en god udvikling af Ryomgård i 2012..


                                                                      19.03.2012 Kirting Olesen, formand

1 kommentar:

  1. En natursti er ikke længere en natursti hvis den bliver asfalteret, bare så i ved det.. Det er desuden en skam at lægge en asfalt sti igennem et så naturskønt område. Det er synd for de mennesker som nyder at gå og løbe på naturligt underlag. Hvis man savner asfalt kan man da bare benytte asfaltvejen fra ryomgård til pindstrup.

    SvarSlet