onsdag den 3. april 2013

Formandens beretning - Generalforsamling marts 2013

Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 25. marts 2013.

Distriktsrådet,  det lokale bindeled  til kommunalbestyrelsen m. fl.
Med kommunalreformens indførelse for 6 år siden blev Djursland samlet i 2 kommuner. Med Ryomgård som Djurslands midtpunkt kan vi lidt flot sige, at det hele drejer sig om Ryomgård. Og bliver det en gang til én kommune var det nok her det nye rådhus skulle have ligget.

For at sikre nærheden til storkommunens administrative og politiske ledelse, skabte Syddjurs kommune grundlaget for lokale Distriktsråd. Distriktsrådene er således et led i den struktur, som byrådet har ønsket for at holde kontakt til alle dele af kommunen.

Ud over at Distriktsrådene fungerer som lokalsamfundets talerør overfor byrådet og myndighederne, så forsøger Distriktsrådet at bidrage som en dynamo og inspirator for byens udvikling og dermed skabe et levende og aktivt lokalsamfund, som det er godt at bo i.

Det kræver et stort arbejde. Vi skal selv tage initiativet lokalt.  Der kommer ingen stegte duer flyvende. Men vi føler, at der bliver lyttet til os. Vi oplever også, at der såvel i den kommunale administration som i byrådet står respekt om distriktsrådets indsats. Vi bliver taget med på råd om lokale forhold. Og så har vi i øvrigt et godt samarbejde og en god holdånd i Distriktsrådets bestyrelse.

Udviklingen i Syddjurs.
Hvis vi – set i et helt overordnet perspektiv - scanner hen over landsdelen, så kan vi glæde os over vor centrale beliggenhed lige midt på Djursland, midt i et naturskønt område, med en rigtig god infrastruktur og tæt ved turistattraktioner som nationalpark Mols Bjergs, Djurs Sommerland, Skandinavisk Dyrepark og Lübker golf o.s.v. Attraktioner, der også trækker mange folk til vores landsdel.

Syddjurs Kommune er i gang med at udarbejde en ny kommuneplan, der skal danne grundlag for de kommende års udvikling. Et særligt fokusområde  er det såkaldte grønne bånd. Langs med det grønne bånd, der snor sig med jernbanen  ind i det indre Djursland,  finder man 4 letbanebyer, bundet sammen af den kommende letbane, den øvrige infrastruktur og landskabet, nemlig de gamle stationsbyer Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Hermed er vi placeret tæt på – og med letbanen også forbundet med – det østjyske vækstcenter. Derfor vil vi i Ryomgård byde os til som et attraktivt bosætningsområde  for udflyttere fra bl.a. Aarhus og dens mange arbejdspladser og kursustilbud. Byrådet har derfor udpeget letbanebyerne – og dermed Ryomgård – som udviklingsområde i Syddjurs kommune med en funktion som primær bosætningsområde med dertil hørende privat og offentlig service.

Udviklingen i Ryomgård.
Trækker vi så scanneren tættere ind over Ryomgård, så kan vi også her konstatere en række positive tiltag:

•    Det store byggeri ved Marie Magdalene Aktivitetscenter er omsider blevet færdig og tager sig flot ud set fra vejen.
•    På Industrivej har vi fået en Erhvervspark,  der er særdeles egnet for iværksættere og mindre virksomheder.
•    Familien Jørgensens  Rutebilmuseum rummer en ganske enestående samling, ikke alene af busser, men også veteranbiler, ølmærker fra hele verden, et kontormuseum, en lille biograf og et loft med hundredvis af nisser.
•    Ny Fitnesshus ved klubhuset
•    Udstykning af grunde ved Fjernvarmeværket. Det vi kalder Ryomlund.
•    Og her om kort tid får vi så en karateklub i Vonsilds gamle haller på Industrivej

Distriktsrådets arbejde.
For distriktsrådets bestyrelse kan jeg roligt sige, at 2012 har været et ganske travlt år med mange både store og små projekter. Vi holder fast bestyrelsesmøde mindst hver måned. Der i mellem er der en hel del korrespondance og mødedeltagelse.

•    Årsmøde. Sammen med de øvrige Distriktsråd har vi mindst et fast årligt fællesmøde med kommunen.

•    Kulurnat 2012. Vi var initiativtager til, at der også blev arrangeret Kulturnat 2012 her i Ryomgård, hvor aktiviteterne kredsede sig om Jernbanemuseet, Hotellet og Djurslands Galleri i Slotsgade.

•    Stiforbindelsen ned over det skønne naturområde fra P. Vejsgårdsvænget til Marie Magdalene er nu endelig ved at nærme sig sin afslutning, så arbejdet kan sættes i gang. Vi mangler faktisk kun den endelige godtagelse fra miljømyndighederne. Så vi håber stien kan etableres inden sommerferien. Hermed bliver Marie Magdalene bundet tættere sammen med Ryomgård.

Det er i øvrigt iflg. Pastor Qvist Frandsen ikke første gang man finder ud af, at vejen mellem Ryomgård og Marie Magdalene kan blive noget kortere, hvis man går over Såbydal, i stedet for at følge Vestergade. Hvis konfirmanderne i fordums dage skulle gå tilbage til Marienhoffskolen efter konfirmandtimerne i præstegården, så valge de tit at følge skellet bagved Kirkegården op til Skolen, og i gamle dage var der en kirkesti fra Marienhoff og ud til Marie Magdalene.

•    Byskilt. Vi har bedt om at få byskiltet på Marienhofvej flyttet udenfor Søparken.

•    Cykelsti. Vi har søgt om at få etableret cykelsti fra Ryomgård til Kolind samt fortov på Marienhoffvej ud forbi Søparken. Begge er taget med i kommunens langtidsbudget.

•    Cykelparkering ved Stationen. Vi har et projekt i gang om at få etableret bedre cykelparkeringsforhold ved stationen. I det hele taget skal der ske en opgradering af perronen i forbindelse med den kommende letbane. Vi har haft et møde med kommunen om cykelparkeringen ved stationen. Formodentlig bliver det løst ved at der etableres cykelparkering mellem Røde kors og grillen, og bilparkeringen  bliver så trukket længere ud mod vejen.

•    Letbane. Vi ser den kommende letbane fra Århus til Grenå, som et fantastisk løft for Ryomgård, og vi arbejder fortsat på at få indført halvtimes drift. Vi har i den forbindelse tæt dialog med de trafikpolitiske myndigheder, herunder Midttrafik og Folketingets transportudvalg.

•    Køreplan. Vi presser hvert år på for at forbedre køreplanerne for den kollektive trafik, herunder mulighed for at få en bedre koordinering mellem tog og bustrafik. Foreløbig er det lykkedes en del af vejen.

•     SMS service. Distriktsrådet har fortsat stor succes med vores SMS service, hvor folk løbende kan få gratis SMS´er tilsendt om arrangementer og andet interessant i Ryomgård. 229  borgere har indtil nu tilsluttet sig denne nyhedstjeneste. På vor hjemmeside  www.ryomgaard.dk, står hvordan man melder sig til.

•     Butiksudvalg. Distriktsrådet har sammen med Ryomgård Erhvervsforening etableret et lille Butiks- og Virksomhedsudvalg. Formålet er at tiltrække flere butikker, forretninger og virksomheden til Ryomgård. Foreløbig har vi fået en køreskole til byen. Men vi har også et par andre projekter i gang.

•    Museumstog. Distriktsrådet har i årets løb arrangeret 3 ture med DSB´s gamle museumstog fra Århus til Ryomgård, hvor vi havde besøg af rigtig mange Århusianere. Formålet er et led i vores strategi om at gøre os synlig overfor områder, hvor vi har tradition for at kunne tiltrække mange tilflyttere.

•    Ildsjæl. Distriktsrådet har besluttet, at vi hvert år i forbindelse med generalforsamlingen vil uddele en pris til en lokal ildsjæl, en person eller forening, der har præsteret en særlig engageret og vedholdende og frivillig indsats til gavn for Ryomgård. Som det fremgår af programmet, vil dette ske senere på aftenen.

•    Medborgerhus. Vi undersøger også i bestyrelsen muligheden for at etablere et fælles samlingssted i byen, for foreningsmøder og -arrangementer, kulturelle aktiviteter, foredrag, koncerter, sang og musik o.s.v. Vi tænker på posthuset, som vi er i dialog med kommunen om. Vores ønske er at kommunen køber posthuset og stiller det til rådighed for byen som en slags kulturhus. Vi er jo den eneste hovedby i Syddjurs, hvor der ikke fremadrettet er sikret et fælles og tilgængeligt samlingssted.
Vi skal så her i byen være ansvarlig for den daglige drift. Rengøring. Booking m.v.

For dem, der nu sidder og tænker på IFM´s  eventuelle kommende udvidelse af hallen og klubhuset, vil jeg gerne slå fast, at vi naturligvis ikke vil foretage os noget, der kan genere deres projekt. Derfor er vores planer også afstemt med IFM, der er indforstået med at Distriktsrådet arbejder hen mod at finde lokaler til et fælles samlingssted.

Der skal ikke være tvivl om at Distriktsrådet bakker op om IFM´s projekt, og vi har en god dialog med IFM.  Det er et fantastik godt projekt IFM, men realistisk set vil der gå nogle år, inden det kommer op at stå.
  
•    Nord-syd vejen. Så vil jeg lige nævne det, der hedder Korridorvejen Nord-Syd. Det er nemlig sådan, at der foreligger en gammel aftale mellem Norddjurs og Syddjurs om at der skal etableres en vejgennemføring op gennem hele Djursland, fra Korslundkrydset til Bønnerup. Det har gennem årene ligget i luften, at denne vejgennemføring skulle ske i form af Frellingvejens forlængelse. Efter at have studeret rapporten fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, har vi sammen med både Nimtofte og Thorsager Distriktsråd anbefalet, at denne vej bliver realiseret i form  af en opgradering af vejstrækningen Korslund over Thorsager og Ryomgård og videre ud ad Nimtoftevej, hvor den omkring Frederikslund kommer til at gå tværs over til Djurs Sommerland.

•    Ryomgård tegning. Vi har fået fremstillet en smuk Ryomgård Tegning, som det er tanken at bruge i markedsføringen af byen.

•    Bymidten. Vi kan naturligvis ikke holde en årsberetning i Distriktsrådet uden at komme ind på bymidten. Altså området mellem Slotsgade, Jernbanegade, Markedsgade og Vestergade. Jeg havde faktisk håbet på i aften at kunne komme med en dugfrisk nyhed. Men ting tager tid og kræver ofte diskretion. Jeg kan dog bekræfte, at vi arbejder med et seriøst og konkret projekt, der i givet fald vil kunne forskønne bymidten og give Ryomgård et løft. Men jeg håber man har forståelse for, at vi af forretningsmæssige årsager ikke kan komme nærmere ind på det.

•    Åben by. Som en forårsnyhed har vi planer om at gennemføre en bosætningskampagne for at få flere tilflyttere. En  Åben by arrangement  med bosætning i Ryomgård som tema.  Det bliver noget med at udsende en Åben by bosætningsavis i Syddjurs og hele den nordlige del af Aarhus. Søndag den 5. maj vil vi arrangere en Åben by dag, hvor vi inviterer folk til at komme til Ryomgård og kigge på bosætningsmuligheder. Det bliver med velkomst, morgenkaffe m/ rundstykker i hallen, børnepasning, bustur rundt til boligområderne, skoler, idrætsforeningen, flere Åben hus udstillinger, deltagelse af ejendomsmægler og pengeinstitutter, uddeling af materiale om Ryomgård, små overraskelser  og afsluttende med f.eks. sandwich

•    Hjemmeside. Vores webmaser Stefan Kalmar udfører også et stort arbejde med at vedligeholde vores hjemmeside og SMS service, så borgerne hele tiden kan holde sig orienteret. Vi er også glade for de forretninger, der er sponsor med en reklame på hjemmesiden. Men vi vil gerne have flere med og det koster kun 500 kr. for et  år.

•    Dialogmøder. Bestyrelsen lægger vægt på et godt samarbejde med den kommunale forvaltning. Men vi har gjort den erfaring, at det er hensigtsmæssigt med en god dialog på det politiske niveau.  Bestyrelsen er derfor i gang med at gennemføre en møderække med alle byrådets grupperinger. Formålet er at orientere om lokale sager og forhold fra Ryomgård samt få et indtryk at politikernes holdning hertil.

•    Vælgermøde. Det er jo valgår i år, og valgkampen bliver rundet af i Ryomgård med et stort afsluttende tværpolitisk vælgermøde på hotellet søndag, den 17. november.
Jeg vil gerne i den forbindelse  minde om, at med den nuværende sammensætning i kommunalbestyrelsen er vores område svagt repræsenteret.  Vi har fra Ryomgård kun 1 medlem i det 27 mands store byråd. Til sammenligning har Mørke 4, Rønde 4. Knebel 4 og Kolind 2. Jeg vil derfor gerne her på generalforsamlingen kraftig opfordre folk fra Ryomgård  til at stille op til det kommende kommunevalg. Det vil være et stærkt signal at sende, at den største by i den gamle  Midtdjurs kommune i hvert fald kommer op på det antal byrådsmedlemmer, der svarer til befolkningsgrundlaget. Det vil også sikre Ryomgård en større bevågenhed fra kommunens ide.

•    Djurslands Jernbanemuseum. Inden jeg slutter er jeg nødt til at nævne en udfordring med byens eneste rigtige turistattraktion. Siden Djurslands Jernbanemuseum for mere en 30 år siden blev stiftet af lokale borgere, har byen bakket op om museet. Gennem årene har frivillige, men interesserede og arbejdsomme  borgere, ydet en stor ulønnet arbejdsindsat for at få økonomien til at løbe rundt.

I 2005 blev museet solgt til Dansk Jernbaneklub (DJK)med hjemsted ved København, men med en lokal bestyrelse (driftsudvalg) til at drive museet. I vedtægterne var en regel om at erhvervsforeningen kunne indsætte en repræsentant i den lokale bestyrelse. Og den  frivillige indsats fortsatte.

Nu har DJK her 8 år efter overtagelsen pludselig besluttet, at for at få lov til at yde en gratis indsats skal de frivillige betale ca. 475,00 kr. i kontingent til DJK. Samtidig har DJK fjernet reglen om, at erhvervsforeningen kan have en repræsentant i det lokale driftsudvalg. Det er at træde på de mange frivillige, der ofrer tid og kræfter på museet. Det er at dræbe motivationen fort at yde en indsats. Og ved at fjerne Erhvervsforeningens ret til at besætte en post i museets lokale driftsudvalg signalerer man manglende interesse og respekt for den lokale opbakning
Efter denne vedtagelse forstår jeg godt at museets lokale formand valgte at træde ud af bestyrelsen på generalforsamlingen, ligesom flere meldte sig ud af Dansk Jernbaneklub.
Vi har kraftig opfordret Dansk Jernbaneklub til at trække disse stramninger tilbage. 
I modsat fald sætter det vores mangeårige gode samarbejde på en hård prøve.
Og det beklager vi rigtigt meget, da museet er en betydende kulturel institution for byen.

Som I kan se, er der således mange forskellige sager, der kommer på Distriktsrådets bord.
I byens mange foreninger gøres det på forskellig vis heldigvis et stor stykke arbejde for at gøre Ryomgård til et levende og attraktivt sted at bo.
Hvis vi vil have udvikling og vækst, skal vi selv tage initiativet. Der kommer ingen stegte duer flyvende.

Også fremadrettet har vi nogle nye idéer og planer. Men dem vil jeg vente med til vi kommer til visioner og byfornyelsen.

Inden jeg afrunder beretningen, vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

Jeg glæder mig også over, at Distriktsrådet er ved at få opbygget et net af gode kontakter til organisationer, myndigheder, embedsmænd, politikere og private. Det er en stor hjælp i det daglige arbejde. Jeg vil også takke Ryomgård Erhvervsforening for godt samarbejde.

Med disse ord vil jeg slutte min beretning og udtrykke ønsket om en god udvikling af Ryomgård i 2013. 

                       25.03.2012 Kirting Olesen

4 kommentarer:

 1. Hej: Jeg har stor respekt for det arbejde i gør i Distriktsrådet, men så længe Ryomgård er en by hvor de fleste biler buldrer igennem uden at tænke på dem der bor der...tja så er alle Distriktsrådets fine idéer og tanker kun ønsketænkning. Forudsætningen for en skøn by er en dæmpning af den gennemgående trafik. Helst en omfartsvej..men det er jo for dyrt. Så råb dog op om nogle trafikdæmpende tiltag på Vestergade. Kan slet ikke se en eneste kommentar i jeres beretning vedr. trafikken ?Når jeg er gående eller på cykel og skal krydse Vestergade er jeg ofte blevet overrasket over den fart bilerne kommer med. Tør slet ikke tænke på hvordan små børn kan overskue det.

  SvarSlet
 2. Hej René.
  Jeg har svært ved at se dit argument med at "distriktsrådets fine idéer og tanker kun er ønsketænkning" hvis vi ikke gør noget ved de biler som buldre igennem byen.

  Distriktsrådet har et stort fokus på de trafikale forhold i Ryomgård. Vi har arbejdet på naturstier, cykelstier, fortov, flytning af byskilte, bustrafik, togtrafik og presset på for at kommunen skulle lave flere fodgængerfelter forskellige steder i byen.
  På det "trafikpolitiske" område ligger vi bestemt ikke på den lade side.
  Til det vil jeg krydre... hvis vores trafikpolitiske fokus kun var at få nedbragt hastigheden igennem byen, kunne man omvendt klantre os for at være for snævre i vores tankegang.

  Jeg forstår godt dine frustrationer med hurtigtkørende biler Ryomgård (især Markedsgade), men der er flere vigtige emner som der også skal tages fat i, her i byen.

  Mvh Stefan Kalmar

  SvarSlet
 3. Denne kommentar er fjernet af forfatteren.

  SvarSlet
 4. Jeg kan ikke se de store initiativer vedr. trafikken på Vestergade i beretningen. Jeg mener at allle andre tiltag ikke batter det fjerneste så længe Ryomgård er en by med hurtigkørende gennemgående tratik. Alle de (i øvrigt fine) initiativer har ingen mening før der bliver gjort noget ved dette altoverskyggende problem. ALTSÅ: Den hensynsløse trafik er en blokering for alle andre idéer- måske kan man lave spændende tiltag udenom byen (natursti osv) men selve midtbyen vil altid være domineret af den aggressive trafik så længe der ikke sker noget på det punkt. Og det er altså ikke nok at flytte byskilte :-)

  SvarSlet